HOT-INFO

23-300 Janów Lubelski,
Zapraszamy

+48-694 155 202
admin@janowlubelski.net

OGŁOSZENIA

NAPISZ DO NAS

FORUM JANÓW LUBELSKI.NET

POGODA

OGŁOSZENIE EXPRES

ZAPRASZAM O ZAMIESZCZANIA WŁASNYCH OGŁOSZEŃ I REKLAM

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
Super User
Kategoria:
 
Okazało się m.in., że jedna z osób miała przystąpić do egzaminu zawodowego, choć nie przeszła procesu kształcenia w tym kierunku
Okazało się m.in., że jedna z osób miała przystąpić do egzaminu zawodowego, choć nie przeszła procesu kształcenia w tym kierunku

64-letnia dyrektorka przez kilka lat miała wielokrotnie przedstawiać władzom samorządowym nieprawdziwe dane

 
 

Podejrzana to była dyrektor jednej z placówek oświatowych w pow. janowskim. Odpowie za zawyżanie liczby uczniów. Osoby, które na listach przedstawiane były jako uczniowie, w rzeczywistości nie pobierali w niej nauki.

Sprawozdania oparte na nieprawdziwych danych były podstawą do naliczania dofinansowania z subwencji oświatowej. Łącznie kobieta wyłudziła w ten sposób około pół miliona złotych - uważają śledczy.

Kolejne zarzuty jakie usłyszała 64-latka, dotyczą poświadczania nieprawdy w wystawianych zaświadczeniach osobom nieuprawnionym. Dzięki temu doszło do wyłudzenia łącznie kilkunastu tys. zł. z tytułu ubezpieczeń społecznych. Okazało się m.in., że jedna z osób miała przystąpić do egzaminu zawodowego, choć nie przeszła procesu kształcenia w tym kierunku.

Wobec podejrzanej prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Wydano także postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na kwotę ponad 200 tys. zł.

Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zarzuty.

 

                                   

Super User
Kategoria:

Nie chcesz, aby myśliwi bez Twojej zgody korzystali z Twojego terenu?

Zakaz polowania.

Jeśli Twoja działka jest włączona do obwodu łowieckiego, myśliwi mogą bez powiadamiania Cię o tym i nawet wbrew Twojej woli: urządzać na Twojej ziemi polowania, strzelać w kierunku zabudowań, wjeżdżać samochodami, instalować urządzenia związane z wykonywaniem polowania (np. budować ambony, paśniki itp.). Za utrudnianie polowania (np. zbieranie grzybów we własnym lesie albo wykonywanie prac polowych na własnym polu w czasie, kiedy myśliwi postanowili tam postrzelać) możesz nawet otrzymać mandat.

Fragmenty interpelacji poselskiej Marii Zuby:

Konflikty między rolnikami a myśliwymi wciąż narastają, przy czym to z reguły właściciel nieruchomości jest na pozycji przegranej. Myśliwi często zdają się mieć poczucie bezkarności

Nowy stan prawny


Od 2016 roku możesz już wyłączyć swój teren z obwodu łowieckiego.

10 lipca 2014 Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją. Przepisy umożliwiające obejmowanie prywatnych nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego bez zapewnienia ich właścicielom możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec dysponowania przedmiotem swojej własności i ochrony konstytucyjnie chronionych praw własności - przestały obowiązywać w dn. 22 stycznia 2016 r. Od tego momentu każdy właściciel nieruchomości może skutecznie wezwać Sejmik wojewódzki do wyłączenia terenu z obwodu łowieckiego. Przepisy są jednoznaczne, zarówno Sejmiki wojewódzkie jak i (w przypadku sporu sądowego) kolejne sądy administracyjne powinny respektować prawomocne orzeczenia:

Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego w 3 prostych krokach

Czytaj więcej link.   https://zakazpolowania.pl/#opis

 

Super User
Kategoria:
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2
 
kwietnia 1997 r
 
Rozdział I RZECZPOSPOLITA

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym
 
wszystkich obywateli.

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
 
sprawiedliwości społecznej.
 
 

 

Kwota wolna od podatku dla posłów to 27 360 zł! Kwota
 
 
wolna dla reszty społeczeństwa to 3 091 zł.
 

 

I gdzie jest ta sprawiedliwość społeczna ???
 
Warto się nad tym zastanowić przy następnych
 
Wyborach .
Tak wyglądała sala sejmowa podczas pierwszego
 
 
czytania projektu Kukiz '15 o zrównaniu kwoty wolnej od
 
 
podatku dla posłów i reszty Obywateli.
 
 

 Czy był tam nasz Janowski Poseł na Sejm ???


https://www.youtube.com/watch?v=IXB8YxxrPXo


Tak wyglądała sala sejmowa podczas pierwszego czytania projektu Kukiz '15 o zrównaniu kwoty wolnej od podatku dla posłów i reszty Obywateli.
Przyjrzyjcie się uważnie jak partyjni politycy szanują Was, Obywateli. Nie przemęczają się za Wasze pieniądze, prawda? Sala sejmowa świeci pustkami, na niej niemalże tylko posłowie Kukiz '15, na czele z [url=
https://web.facebook.com/kukizpawel/]Paweł Kukiz. Jedynym liderem, który pokazuje, gdzie jest jego miejsce, gdy trzeba walczyć o sprawy najważniejsze dla Obywateli.
Zupełnie inaczej wygląda Sejm, gdy toczą się dyskusje o zwiększeniu przywilejów politykom lub podniesieniu podatków, by dalej łupić ciężko pracujące społeczeństwo.
Wówczas sala pęka w szwach, frekwencja jest wzorowa...Oto kwintesencja partiokracji. ‪#‎StopPartiokracji‬
Chcecie pokazać jak pracują partie, a jak ruch obywatelski Kukiz '15? Udostępniajcie!
I wchodźcie na naszą stronę www.kwotawolna.info, gdzie w błyskawiczny sposób możecie wszystkim posłom wysłać maila z apelem ws. zrównania kwoty wolnej dla wszystkich!

Super User
Kategoria:

JEŚLI MASZ ZAMIAR SPRZEDAWAĆ NAWET CZĘŚCIOWO ZALESIONĄ DZIAŁKĘ PRZECZYTAJ TO Z NAJWYŻSZĄ UWAGĄ  BO BŁĘDNA DECYZJA MOŻE CIĘ DROGO KOSZTOWAĆ ,PONIEWAŻ NOWE ''PRAWO'' MOŻE CI ODEBRAĆ PRAWO DYSPONOWANIA TWOJĄ WŁASNOŚCIĄ DAJĄC PRAWO PIERWOKUPU LASOM PAŃSTWOWYM .
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r.
Poz. 586
USTAWA
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o zmianie ustawy o lasach
Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz. 422) wprowadza
się następujące zmiany:
1) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, z wyjątkiem kierownika jednostki organizacyjnej,
o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4, za zgodą Dyrektora Generalnego, może nabywać stanowiące własność
osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli
jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.
2. Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:
1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;
3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
3. Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości może nastąpić po
uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych.
4. Wniosek zawiera:
1) uzasadnienie nabycia;
2) oznaczenie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości według danych
z ewidencji gruntów i budynków;
3) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub
nieruchomości;
4) aktualny opis stanu prawnego lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,
a w szczególności obciążeń i sporów granicznych;
5) informację o częściach składowych oraz przynależnościach;
6) informację o przeznaczeniu gruntu lub nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub informację o braku takiego planu.
5. Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą
od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.”;
2) po art. 37 dodaje się art. 37a–37k w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. W przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa
gruntu:
1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 586
2) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
3) o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19
ust. 3
– Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego
gruntu.
2. Jeżeli nabycie gruntu, o którym mowa w ust. 1, następuje w wyniku:
1) zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
2) jednostronnej czynności prawnej
– Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości
pieniężnej.
3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 2, nie wynika z treści czynności prawnej, Lasy Państwowe
reprezentowane przez nadleśniczego ustalają ją w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie
z przepisami o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli podmiot, który dokonuje zbycia gruntów w przypadkach,
o których mowa w ust. 2, nie zgadza się na równowartość pieniężną ustaloną przez Lasy Państwowe reprezentowane
przez nadleśniczego w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,
może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w art. 37d, wystąpić do sądu o jej
ustalenie. Sąd ustala równowartość pieniężną w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami
o gospodarce nieruchomościami.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się:
1) jeżeli nabywcami są:
a) małżonek zbywcy,
b) krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia,
c) krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia,
d) osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) jednostka samorządu terytorialnego;
2) w przypadku dziedziczenia;
3) w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585).
5. W przypadku gdy prawo pierwokupu gruntu, o którym mowa w ust. 1, z mocy prawa przysługuje kilku
podmiotom, pierwszeństwo w wykonaniu prawa pierwokupu przysługuje Lasom Państwowym.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 5i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
Art. 37b. 1. O treści umowy sprzedaży lub umowy, o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1, notariusz niezwłocznie
zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, niezwłocznego zawiadomienia dokonuje zbywca.
Art. 37c. Prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w art. 37a ust. 2, może być wykonane w terminie
miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego odpowiednio zawiadomienia o treści umowy lub zawiadomienia
o treści jednostronnej czynności prawnej.
Art. 37d. 1. Lasy Państwowe wykonują prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w art. 37a ust. 2
pkt 1, przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w art. 37b, z zastrzeżeniem
ust. 3. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne
trudności, może być ono złożone u innego notariusza.
2. Notariusz doręcza oświadczenie sprzedawcy albo stronie dokonującej przeniesienia własności, o którym
mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, oświadczenie składa się u dowolnego notariusza. Nadleśniczy
doręcza oświadczenie zbywcy.
Art. 37e. 1. Jeżeli nadleśniczy, o którym mowa w art. 37b, stwierdzi zasadność nabycia gruntu, o którym mowa
w art. 37a ust. 1, kieruje do Dyrektora Generalnego, za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych, pisemny wniosek o wyrażenie zgody na nabycie tego gruntu.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 586
2. Przed wystąpieniem z wnioskiem nadleśniczy może zlecić określenie wartości tego gruntu przez rzeczoznawcę
majątkowego.
3. Wniosek kieruje się w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 37b.
4. Wniosek zawiera:
1) uzasadnienie nabycia gruntu;
2) opis stanu prawnego gruntu;
3) oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów i budynków;
4) oznaczenie księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona;
5) informację o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
6) informację o częściach składowych oraz przynależnościach;
7) dokumentację zawierającą określenie wartości gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego – w przypadku,
o którym mowa w ust. 2.
Art. 37f. Dyrektor Generalny wyraża, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 37e
ust. 1, pisemną zgodę na nabycie gruntu na rzecz Skarbu Państwa lub odmawia wyrażenia takiej zgody. Zgoda jest
podstawą do złożenia odpowiedniego oświadczenia, o którym mowa w art. 37d.
Art. 37g. 1. Jeżeli nadleśniczy uzna, że cena określona w umowie sprzedaży lub odpowiednio w umowie,
o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1, lub jednostronnej czynności prawnej, o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, rażąco
odbiega od wartości rynkowej gruntu, w szczególności przekracza jej wartość określoną przez rzeczoznawcę
majątkowego, o której mowa w art. 37e ust. 2, może w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa
w art. 37d, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tego gruntu.
2. Sąd ustala cenę w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.
Art. 37h. Czynność prawna dokonana niezgodnie z art. 37a lub art. 37b, w szczególności bez zawiadomienia
nadleśniczego, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, jest nieważna.
Art. 37i. Dyrektor Generalny ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wykonaniu przez Lasy
Państwowe prawa pierwokupu lub uprawnienia, o którym mowa w art. 37a ust. 2, wraz z podaniem danych dotyczących
nabytego gruntu (województwo, powiat, gmina, nazwa oraz numer obrębu ewidencyjnego, a także numer działki
ewidencyjnej), odpowiednio ceny lub równowartości pieniężnej, za jaką nastąpiło nabycie, oraz oznaczenia księgi
wieczystej, jeżeli jest prowadzona.
Art. 37j. Gruntami, o których mowa w art. 37a ust. 1, nabytymi na rzecz Skarbu Państwa w wykonaniu prawa
pierwokupu lub uprawnienia, o którym mowa w art. 37a ust. 2, zarządzają Lasy Państwowe.
Art. 37k. 1. W sprawach nieuregulowanych w art. 37a–37h dotyczących wykonywania prawa pierwokupu stosuje
się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu.
2. W sprawach nieuregulowanych w art. 37a–37h dotyczących wykonywania uprawnienia, o którym mowa
w art. 37a ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu.”;
3) w art. 58:
a) w ust. 2 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:
„5b) nabywanie przez Skarb Państwa gruntów, o których mowa w art. 37a, oraz lasów lub gruntów przeznaczonych
do zalesiania, o których mowa w art. 37;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, przeznacza się na:
1) zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
2) realizację zadrzewień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3) inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach niepaństwowych;
4) cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;
5) cele określone w art. 13a ust. 1.”.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 586
Art. 2. 1. Do umowy sprzedaży oraz umowy innej niż umowa sprzedaży, w wyniku której następuje zbycie gruntu,
o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w tym umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisów art. 37a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.
2. Do jednostronnych czynności prawnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisów
art. 37a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.
Art. 3. Do nierozpatrzonych wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Dyrektora Generalnego Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych na nabycie na rzecz Skarbu Państwa przez kierownika jednostki organizacyjnej
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia, lub innego
gruntu lub innej nieruchomości, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla biznesu, samorządu terytorialnego jak i klientów indywidualnych z zachowaniem najwyższych standardów. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie z takim samym zaangażowaniem i dbałością o interesy naszych klientów. Zapewniamy pomoc zarówno w ramach współpracy stałej jak i doraźnej, w dogodnej dla państwa formie i godzinach.

Czytaj więcej- link.

Pisz - Publikuj - Ogłaszaj !!!

Czytaj więcej Button

.Jak jest smog, to musi być też biznes... na maskach ochronnych. "Gdy towaru zabrakło, klienci płacili podwójną cenę" iedy dziś rano w jedna z telewizji postraszyła, iż lepiej nie wychodzić z domu, bo na zewnątrz jest smog, Jana Maciantowicza obudziła seria powiadomień z poczty elektronicznej. To klienci oraz sklepy zaczęli słać pytania, gdzie można kupić maski przeciwsmogowe.

Czytaj więcej

.

Read More DE; ?>

Firma zajmuje się świadczeniem usług eksperckich z zakresu bezpieczeństwa pożarowego realizowanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W związku z powyższym kreujemy warunki bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, celem osiągnięcia akceptowalnego poziom ryzyka.

Czytaj więcej- link.