HOT-INFO

23-300 Janów Lubelski,
Zapraszamy

+48-694 155 202
admin@janowlubelski.net

OGŁOSZENIA

NAPISZ DO NAS

FORUM JANÓW LUBELSKI.NET

POGODA

OGŁOSZENIE EXPRES

ZAPRASZAM O ZAMIESZCZANIA WŁASNYCH OGŁOSZEŃ I REKLAM

Forbidden Science

Documentary 2017

Janów Lubelski Noc Sylwestrowa 2017/2018

HD

Janów Lubelski z ptasiej perspektywy

HD 1080p

Powiat janowski

Czym jeżdżą, ile zarabiają burmistrzowie i wójtowie?

Finanse Oświadczenia majątkowe za rok 2016 burmistrzów i wójtów powiatu janowskiego. • Krzysztof Adam Kołtyś (burmistrz Janowa Lubelskiego) Oszczędności: 190,9 tys. zł Nieruchomości: dom o pow. 100 mkw. (225 tys. zł) – 1/2 udziału, działki o łącznej wartości ponad 150 tys. zł Dochód: 139 tys. zł wynagrodzenia Samochód: toyota corolla z 2013 r.

CZYTAJ WIĘCEJ.

Dyrektorka z zarzutami za wyłudzenie pół miliona złotych

Okazało się m.in., że jedna z osób miała przystąpić do egzaminu zawodowego, choć nie przeszła procesu kształcenia w tym kierunku 64-letnia dyrektorka przez kilka lat miała wielokrotnie przedstawiać władzom samorządowym nieprawdziwe dane Podejrzana to była dyrektor jednej z placówek oświatowych w pow. janowskim. Odpowie za zawyżanie liczby uczniów. Osoby, które na listach przedstawiane były jako uczniowie, w rzeczywistości nie pobierali w niej nauki. Sprawozdania oparte na nieprawdziwych danych były podstawą do naliczania dofinansowania z subwencji oświatowej. Łącznie kobieta wyłudziła w ten sposób około pół miliona złotych - uważają śledczy.

CZYTAJ WIĘCEJ

POLECANE - PROMOWANE - NOWOŚCI

Restauracja Hetmańska

Restauracja posiada 3 sale konsumpcyjne – łącznie 300 miejsc oraz salę taneczną. Do dyspozycji gości oddajemy również ogródek letni i to co jest sporym atutem obszerny parking i dogodny dojazd. Sala bankietowa jest klimatyzowana Zapraszamy do organizowania przyjęć weselnych, okolicznościowych oraz degustacji naszych potraw.

Serwis Komputerowy

Naprawa komputerów ,odzyskiwanie utraconych danych ,projektowanie stron i sklepów internetowych oraz innych aplikacji www Potrzebujesz własnej strony internetowej ,serwisu lub sklepu ? Zadzwoń tel 694155202

Kancelaria Notarialna Justyna Bura

Kancelaria Notarialna. Notariusz zajmuje się sporządzaniem między innymi aktów notarialnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości (umowy darowizny, sprzedaży, zamiany itp.) 23-300 Janów Lubelski Jana Zamoyskiego 11 Dane kontaktowe: tel. 603948331 e-mail: bura@notar.pl

Rolety-dywany-wykładziny-karnisze

Dysponujemy szerokim asortymentem dywanów i wykładzin jak najnowszym specjalistycznym parkiem maszynowym do produkcji rolet żaluzji moskitier obszywania dywanów i wykładzin innych zleceń z branży dekoracyjno-ochronnej. Zapraszamy do naszego sklepu DYWANOMIX.PL

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
Super User
Kategoria:
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2
 
kwietnia 1997 r
 
Rozdział I RZECZPOSPOLITA

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym
 
wszystkich obywateli.

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
 
sprawiedliwości społecznej.
 
 

 

Kwota wolna od podatku dla posłów to 27 360 zł! Kwota
 
 
wolna dla reszty społeczeństwa to 3 091 zł.
 

 

I gdzie jest ta sprawiedliwość społeczna ???
 
Warto się nad tym zastanowić przy następnych
 
Wyborach .
Tak wyglądała sala sejmowa podczas pierwszego
 
 
czytania projektu Kukiz '15 o zrównaniu kwoty wolnej od
 
 
podatku dla posłów i reszty Obywateli.
 
 

 Czy był tam nasz Janowski Poseł na Sejm ???


https://www.youtube.com/watch?v=IXB8YxxrPXo


Tak wyglądała sala sejmowa podczas pierwszego czytania projektu Kukiz '15 o zrównaniu kwoty wolnej od podatku dla posłów i reszty Obywateli.
Przyjrzyjcie się uważnie jak partyjni politycy szanują Was, Obywateli. Nie przemęczają się za Wasze pieniądze, prawda? Sala sejmowa świeci pustkami, na niej niemalże tylko posłowie Kukiz '15, na czele z [url=
https://web.facebook.com/kukizpawel/]Paweł Kukiz. Jedynym liderem, który pokazuje, gdzie jest jego miejsce, gdy trzeba walczyć o sprawy najważniejsze dla Obywateli.
Zupełnie inaczej wygląda Sejm, gdy toczą się dyskusje o zwiększeniu przywilejów politykom lub podniesieniu podatków, by dalej łupić ciężko pracujące społeczeństwo.
Wówczas sala pęka w szwach, frekwencja jest wzorowa...Oto kwintesencja partiokracji. ‪#‎StopPartiokracji‬
Chcecie pokazać jak pracują partie, a jak ruch obywatelski Kukiz '15? Udostępniajcie!
I wchodźcie na naszą stronę www.kwotawolna.info, gdzie w błyskawiczny sposób możecie wszystkim posłom wysłać maila z apelem ws. zrównania kwoty wolnej dla wszystkich!

Super User
Kategoria:

JEŚLI MASZ ZAMIAR SPRZEDAWAĆ NAWET CZĘŚCIOWO ZALESIONĄ DZIAŁKĘ PRZECZYTAJ TO Z NAJWYŻSZĄ UWAGĄ  BO BŁĘDNA DECYZJA MOŻE CIĘ DROGO KOSZTOWAĆ ,PONIEWAŻ NOWE ''PRAWO'' MOŻE CI ODEBRAĆ PRAWO DYSPONOWANIA TWOJĄ WŁASNOŚCIĄ DAJĄC PRAWO PIERWOKUPU LASOM PAŃSTWOWYM .
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r.
Poz. 586
USTAWA
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o zmianie ustawy o lasach
Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz. 422) wprowadza
się następujące zmiany:
1) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, z wyjątkiem kierownika jednostki organizacyjnej,
o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4, za zgodą Dyrektora Generalnego, może nabywać stanowiące własność
osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli
jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.
2. Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:
1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;
3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
3. Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości może nastąpić po
uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych.
4. Wniosek zawiera:
1) uzasadnienie nabycia;
2) oznaczenie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości według danych
z ewidencji gruntów i budynków;
3) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub
nieruchomości;
4) aktualny opis stanu prawnego lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,
a w szczególności obciążeń i sporów granicznych;
5) informację o częściach składowych oraz przynależnościach;
6) informację o przeznaczeniu gruntu lub nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub informację o braku takiego planu.
5. Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą
od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.”;
2) po art. 37 dodaje się art. 37a–37k w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. W przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa
gruntu:
1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 586
2) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
3) o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19
ust. 3
– Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego
gruntu.
2. Jeżeli nabycie gruntu, o którym mowa w ust. 1, następuje w wyniku:
1) zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
2) jednostronnej czynności prawnej
– Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości
pieniężnej.
3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 2, nie wynika z treści czynności prawnej, Lasy Państwowe
reprezentowane przez nadleśniczego ustalają ją w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie
z przepisami o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli podmiot, który dokonuje zbycia gruntów w przypadkach,
o których mowa w ust. 2, nie zgadza się na równowartość pieniężną ustaloną przez Lasy Państwowe reprezentowane
przez nadleśniczego w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,
może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w art. 37d, wystąpić do sądu o jej
ustalenie. Sąd ustala równowartość pieniężną w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami
o gospodarce nieruchomościami.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się:
1) jeżeli nabywcami są:
a) małżonek zbywcy,
b) krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia,
c) krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia,
d) osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) jednostka samorządu terytorialnego;
2) w przypadku dziedziczenia;
3) w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585).
5. W przypadku gdy prawo pierwokupu gruntu, o którym mowa w ust. 1, z mocy prawa przysługuje kilku
podmiotom, pierwszeństwo w wykonaniu prawa pierwokupu przysługuje Lasom Państwowym.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 5i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
Art. 37b. 1. O treści umowy sprzedaży lub umowy, o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1, notariusz niezwłocznie
zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, niezwłocznego zawiadomienia dokonuje zbywca.
Art. 37c. Prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w art. 37a ust. 2, może być wykonane w terminie
miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego odpowiednio zawiadomienia o treści umowy lub zawiadomienia
o treści jednostronnej czynności prawnej.
Art. 37d. 1. Lasy Państwowe wykonują prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w art. 37a ust. 2
pkt 1, przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w art. 37b, z zastrzeżeniem
ust. 3. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne
trudności, może być ono złożone u innego notariusza.
2. Notariusz doręcza oświadczenie sprzedawcy albo stronie dokonującej przeniesienia własności, o którym
mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, oświadczenie składa się u dowolnego notariusza. Nadleśniczy
doręcza oświadczenie zbywcy.
Art. 37e. 1. Jeżeli nadleśniczy, o którym mowa w art. 37b, stwierdzi zasadność nabycia gruntu, o którym mowa
w art. 37a ust. 1, kieruje do Dyrektora Generalnego, za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych, pisemny wniosek o wyrażenie zgody na nabycie tego gruntu.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 586
2. Przed wystąpieniem z wnioskiem nadleśniczy może zlecić określenie wartości tego gruntu przez rzeczoznawcę
majątkowego.
3. Wniosek kieruje się w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 37b.
4. Wniosek zawiera:
1) uzasadnienie nabycia gruntu;
2) opis stanu prawnego gruntu;
3) oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów i budynków;
4) oznaczenie księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona;
5) informację o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
6) informację o częściach składowych oraz przynależnościach;
7) dokumentację zawierającą określenie wartości gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego – w przypadku,
o którym mowa w ust. 2.
Art. 37f. Dyrektor Generalny wyraża, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 37e
ust. 1, pisemną zgodę na nabycie gruntu na rzecz Skarbu Państwa lub odmawia wyrażenia takiej zgody. Zgoda jest
podstawą do złożenia odpowiedniego oświadczenia, o którym mowa w art. 37d.
Art. 37g. 1. Jeżeli nadleśniczy uzna, że cena określona w umowie sprzedaży lub odpowiednio w umowie,
o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1, lub jednostronnej czynności prawnej, o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, rażąco
odbiega od wartości rynkowej gruntu, w szczególności przekracza jej wartość określoną przez rzeczoznawcę
majątkowego, o której mowa w art. 37e ust. 2, może w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa
w art. 37d, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tego gruntu.
2. Sąd ustala cenę w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.
Art. 37h. Czynność prawna dokonana niezgodnie z art. 37a lub art. 37b, w szczególności bez zawiadomienia
nadleśniczego, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, jest nieważna.
Art. 37i. Dyrektor Generalny ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wykonaniu przez Lasy
Państwowe prawa pierwokupu lub uprawnienia, o którym mowa w art. 37a ust. 2, wraz z podaniem danych dotyczących
nabytego gruntu (województwo, powiat, gmina, nazwa oraz numer obrębu ewidencyjnego, a także numer działki
ewidencyjnej), odpowiednio ceny lub równowartości pieniężnej, za jaką nastąpiło nabycie, oraz oznaczenia księgi
wieczystej, jeżeli jest prowadzona.
Art. 37j. Gruntami, o których mowa w art. 37a ust. 1, nabytymi na rzecz Skarbu Państwa w wykonaniu prawa
pierwokupu lub uprawnienia, o którym mowa w art. 37a ust. 2, zarządzają Lasy Państwowe.
Art. 37k. 1. W sprawach nieuregulowanych w art. 37a–37h dotyczących wykonywania prawa pierwokupu stosuje
się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu.
2. W sprawach nieuregulowanych w art. 37a–37h dotyczących wykonywania uprawnienia, o którym mowa
w art. 37a ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu.”;
3) w art. 58:
a) w ust. 2 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:
„5b) nabywanie przez Skarb Państwa gruntów, o których mowa w art. 37a, oraz lasów lub gruntów przeznaczonych
do zalesiania, o których mowa w art. 37;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, przeznacza się na:
1) zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
2) realizację zadrzewień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3) inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach niepaństwowych;
4) cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;
5) cele określone w art. 13a ust. 1.”.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 586
Art. 2. 1. Do umowy sprzedaży oraz umowy innej niż umowa sprzedaży, w wyniku której następuje zbycie gruntu,
o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w tym umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisów art. 37a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.
2. Do jednostronnych czynności prawnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisów
art. 37a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.
Art. 3. Do nierozpatrzonych wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Dyrektora Generalnego Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych na nabycie na rzecz Skarbu Państwa przez kierownika jednostki organizacyjnej
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia, lub innego
gruntu lub innej nieruchomości, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Super User
Kategoria:

Nepal jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Roczne PKB na jednego mieszkańca (per capita) wynosi tam zaledwie 693 USD (dla porównania - w Polsce to ponad 12 tys. USD). Mimo to, władze tego kraju postanowiły podnieść swoim obywatelom kwotę wolną od podatku PIT do wysokości 350 tys. rupii, które stanowią równowartość 12.500 zł! To ponad cztery razy więcej niż wynosi kwota wolna od podatku dochodowego w naszym kraju..


[Obrazek: pit-466.jpg]Rząd liczącego 30 milionów obywateli Nepalu postanowił podwyższyć kwotę wolną od podatku dochodowego PIT z 250.000 do 350.000 rupii nepalskich. Zgodnie z forexowym kursem wymiany walut - 1 dolar amerykański jest warty 107 rupii. Łatwo zatem przeliczyć, że 350 tys. rupii to 3.270 USD - czyli równowartość ok. 12.500 zł. Kwota ta jest nieco ponad 4-krotnie wyższa od kwoty wolnej od podatku PIT w Polsce, która od 2008 roku jest zamrożona i wynosi zaledwie 3.091 zł. 

Należy przy tym podkreślić, że Nepal to jedno z najbiedniejszych państw na świecie. Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego za 2013 roku mówiły, iż całkowite PKB tego państwa to 19,34 mld USD, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje skromniutką kwotę 693 USD. Dla porównania - PKB Polski w ubiegłym roku wyniósł prawie 475 mld USD, co w przeliczeniu per capita dało 12.495 USD.

Niestety, ale kwota wolna od podatku PIT w naszym kraju jest nadal na żenująco niskim poziomie. Decyzje o jej zamrożeniu podjęła jeszcze ekipa PO-PSL. Nowa władza do ubiegłorocznych wyborów szła z hasłami jej podwyższenia. Rozumiem, że ciężko było zaktualizować kwotę wolną już na 2016 rok (budżet na ten rok został bowiem uchwalony jeszcze przez rząd Ewy Kopacz). Wierzę jednak, że nowa wysokość kwoty wolnej (uwzględniająca pułap tzw. minimum egzystencji, czyli ok. 6.500 zł) mogłaby zacząć obowiązywać już od początku przyszłego roku (2017). Aby jednak tak się stało obecny rząd musiałby najpóźniej do września przedstawić projekt jest podwyższenia. Czasu na szybkie wprowadzenie zmian jest zatem nie zbyt wiele...

 

[b]Źródło: Income tax exemption limit hiked to Rs350k (Kathmandupost.ekantipur.com)
[/b]

Super User
Kategoria:
Afera stulecia: Mafia CO2 wyłudzała miliardy euro. Dlaczego media w Polsce milczą na ten temat?
wpis z dnia 17/06/2016
[Obrazek: mafia-co2-466.jpg]
foto: sxc.hu

W Paryżu ruszył właśnie proces "mafii CO2" - międzynarodowej grupy przestępczej, która na handlu emisjami CO2 wyłudzała gigantyczne kwoty podatku VAT. Straty szacowane są na 5 mld euro. "Afera stulecia" - jak piszą o niej francuskie gazety - ma też polski wątek. Okazuje się, że głównym oskarżonym jest... polski biznesmen wiązany z politykami Platformy Obywatelskiej. Dlaczego media w Polsce do tej pory milczały na ten temat?


Na czym polegał przekręt? Grupa biznesmenów wpadła na pomysł, że będzie między sobą handlować uprawnieniami do emisji CO2. Sęk w tym, że handel ten był fikcyjny. Na Cyprze zakładano firmy-krzaki, którym wspomniani biznesmeni "sprzedawali" uprawnienia, wystawiając przy tym lewe faktury. Z racji tej, że przelewy na wspomniane faktury miały mieć charakter międzynarodowy, oszuści występowali do urzędów skarbowych o zwrot podatku VAT od trasgranicznych czynności handlowych. 

Na trop oszustów wpadły francuskie służby. Część przestępców zdołała się schronić w Izraelu. Póki co sielanka skończyła się dla trzech osób, które usłyszały zarzuty wyłudzania podatku VAT na gigantyczną skalę. Okazuje się, że wśród oskarżonych, którzy stanęli przed francuskim sądem jest także... Polak - Jarosław K.! Biznesmen ten w naszym kraju był do tej pory wiązany z politykami Platformy Obywatelskiej. 

Co ciekawe - temat afery związanej z wyłudzaniem zwrotu podatku VAT na handlu emisjami CO2 oraz polskiego wątku w sprawie, był jak do tej pory słabo rozpoznany przez polskie media. Witold Gadowski (dziennikarz i publicysta, który jako jeden z pierwszych zaczął informować o tej sprawie) celnie zauważa:

 
"Czy jeśli jednym z głównych oskarżonych jest Polak, przyjaciel Radosława Sikorskiego, towarzysz podróży Lecha Wałęsy, towarzysz oficjalnych podróży premiera Donalda Tuska, współdzierżawiący z najbogatszym Polakiem samolot odrzutowy – jeśli w tym procesie oskarżony jest taki człowiek, to czy media polskie powinny o tym wspominać?"
 
Polecam wysłuchanie pełnej wypowiedzi Gadowskiego na ten temat:
 
 

wpis z dnia 17/06/2016

JANOWSKIE

FORUM.PL

-----------

WITAMY

46895

LICZBA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANÓW LUBELSKI

16200

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY JANÓW LUBELSKI

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla biznesu, samorządu terytorialnego jak i klientów indywidualnych z zachowaniem najwyższych standardów. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie z takim samym zaangażowaniem i dbałością o interesy naszych klientów. Zapewniamy pomoc zarówno w ramach współpracy stałej jak i doraźnej, w dogodnej dla państwa formie i godzinach.

Czytaj więcej- link.

Pisz - Publikuj - Ogłaszaj !!!

Czytaj więcej Button

.Jak jest smog, to musi być też biznes... na maskach ochronnych. "Gdy towaru zabrakło, klienci płacili podwójną cenę" iedy dziś rano w jedna z telewizji postraszyła, iż lepiej nie wychodzić z domu, bo na zewnątrz jest smog, Jana Maciantowicza obudziła seria powiadomień z poczty elektronicznej. To klienci oraz sklepy zaczęli słać pytania, gdzie można kupić maski przeciwsmogowe.

Czytaj więcej

.

Read More DE; ?>

Firma zajmuje się świadczeniem usług eksperckich z zakresu bezpieczeństwa pożarowego realizowanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W związku z powyższym kreujemy warunki bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, celem osiągnięcia akceptowalnego poziom ryzyka.

Czytaj więcej- link.