WITAMY.

23-300 Janów Lubelski,
.

+ (48) 694 155 202
admin@janowlubelski.net

Janowskie Forum

Ogłoszenia.

Pogoda.

Napisz do nas .

OGŁOSZENIA-POSTY-ARTYKUŁY- ZAMIESZCZAJ NIEODPŁATNIE .

OGŁOSZENIA-POSTY-ARTYKUŁY- ZAMIESZCZAJ NIEODPŁATNIE . BEZ OGRANICZEŃ I BEZ CENZURY

S19 Lasy Janowskie - Nisko

Animacja przebiegu inwestycji

XVII sesja Rady Miejskiej

w Janowie Lubelskim - Transmisja.

JAK Z FILMU PANA BAREI.

POPROSTU BRAK SŁÓW.

CO JEST WAŻNIEJSZE - PRAWO WŁASNOŚCI I DOBRO OBYWATELA CZY SKRAWEK LASU ???

ZASTANÓW SIĘ ???

NIE BĄDŹ BIERNY !!! DZIŚ NA PODSTAWIE POZORNEGO DOBRA SPOŁECZNEGO NISZCZY SIĘ DOROBEK MIESZKAŃCÓW BIAŁEJ. A MOŻE JUTRO TO I TY MOŻESZ BYĆ TYM POKRZYWDZONYM.

Czytaj więcej.

Mapa wariantów planowanej obwodnicy Janowa Lubelskiego

Przedstawiamy mapę wariantów drogi nr 74 .planowanej obwodnicy Janowa Lubelskiego . Wariant 3 nie wymaga ingerencji w jakąkolwiek infrastrukturę mieszkalną Obywateli ponieważ w całości przebiega przez NIEZAMIESZKAŁE TERENY LEŚNE na południe od Janowa Lubelskiego oraz jest bardziej zasadny z powodów ekonomicznych jak i społecznych.

Czytaj Więcej

I

W związku z zawiadomieniem o rozpoczęciu działań informacyjnych dotyczących projektowanych przebiegów obejścia Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74 i zakreśleniem terminu na zgłaszanie uwag i wniosków do dnia 24 kwietnia br.

wnosimy o wykluczenie z dalszego postępowania i, w konsekwencji, niezrealizowanie Wariantu nr 1 i Wariantu nr 2 przebiegu projektowanej trasy oraz jakiegokolwiek innego wariantu zakładającego przebieg projektowanej trasy przez miejscowości Biała Pierwsza i Biała Druga.

My, mieszkańcy dwóch wsi – Białej Pierwszej i Białej Drugiej, mając na względzie co następuje:

 1. W związku z panującą pandemią i brakiem możliwości bezpośrednich konsultacji Władz z ludnością na temat lokalizacji obwodnicy – zebraliśmy opinię ludzi i przesyłamy swoje stanowisko drogą korespondencyjną.

 2. W dniu 17 kwietnia br. podano informację o zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury Programu inwestycji dla obwodnicy Janowa Lubelskiego:
  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/kolejne-zadania-z-programu-budowy-100-obwodnic-w-wojewodztwie-lubelskim.

W treści Programu wskazano, że cyt: „Obwodnica Janowa Lubelskiego o długości 8,9 km ominie istniejącą zabudowę po północno–wschodniej stronie obecnego przebiegu DK74.Oznacza to jedno - że dokonano już wyboru wariantu dla przebiegu planowanej drogimimo iż do 24 kwietnia 2020 wyznaczono nam termin składania wniosków i opinii, a przedłużono go do 8 maja.

Po co więc mamy składać wnioski, skoro już teraz nie bierze się ich pod uwagę?

Czy to jest tylko jedna wielka farsa?

 1. Używanie nazwy „Biała Ordynacka” sugeruje brak dochowania należytej staranności przy opracowywaniu wariantów przebiegu obwodnicy. Zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym Polski istnieją dwie odrębne wsie – Biała Pierwsza i Biała Druga – oddalone od siebie i rozdzielone płynącą między nimi rzeką Białką, nazywaną przez urzędników rzeką Białą.

 2. Wariant 1 i tzw. Wariant 2, który w istocie jest nie wnoszącą zmian jakościowych „modyfikacją” Wariantu 1 noszą znamiona braku zrozumienia dla podstawowych zasad projektowania przebiegu dróg publicznych lub nawet są wadliwe w sensie przestrzegania przepisów prawa. Owa „modyfikacja” polega na tym, że kieruje trasę na dwie, wyjątkowo gęsto zabudowane i zaludnione wsie (w wariancie 2 do wysiedlenia jest 12 gospodarstw), dzieląc każdą na dwie części powodując tym samym utrudnienie zachowania dotychczasowych relacji w lokalnych społecznościach i podtrzymanie prawidłowego funkcjonowania podstawowych komórek społecznych co z całą pewnością pozostaje w sprzeczności z zasadami zapisanymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Brak rzeczowej reakcji na nasze wcześniejsze działania w przedmiotowej sprawie (od marca 2018 roku wskazywaliśmy na przeszkody jakie wystąpią na tym terenie; alarmowaliśmy: Burmistrza Janowa Lubelskiego – Krzysztofa Kołtysia, Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego, Starostę Powiatu Janowskiego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie i Wojewodę Województwa Lubelskiego).

Wszystkie dotychczasowe uwagi podtrzymujemy i uzupełniamy je o nowe, zebrane argumenty.

Przedstawiamy poniżej nasze uwagi:

 1. Najkorzystniejszy i nie wyrządzający szkód ludziom jest wariant 3. Jest o kilka kilometry krótszy od drugiego.

 2. Wariant 3 przebiega przez tereny trawiaste i brzegiem lasu, omijając zabudowania i ludzi. Przebieg brzegiem lasu nie będzie tu przeszkodą, ponieważ nic utrudnia budowania obwodnicy w ciągu DK 19 przez lasy, zahaczając o Obszar Natura 2000 Lasy Janowskie.

 3. Przy wariancie 2 droga przebiegać będzie przez pola uprawne i przetnie dwie wsie. Przejdzie też przez niewielkie stawy rybne.

 4. W wariancie drugim planowane są 4 obiekty mostowe, w tym jeden o długości około 200 metrów. W wariancie 3 jest tylko jeden obiekt mostowy.

 5. Nie wszyscy zgadzają się na wywłaszczenie. Do wywłaszczenia są przewidziani między innymi ludzie w podeszłym wieku. Są oni przerażeni taką perspektywą. W Białej Pierwszej są to ludzie w wieku: 74 lata, 86 lat, 76 lat, 81 lat – wszyscy są ludźmi samotnymi. W Białej Drugiej są to ludzie w wieku: 67 lat, 65 lat, 63 lata, 82 lata, niektórzy z nich również są samotni.

 6. W sąsiedztwie obwodnicy też pozostają ludzie starsi. To jest nasza ojcowizna, z dziada pradziada tu mieszkamy. Nie potrafimy wyliczyć ile pokoleń naszych przodków tu żyło. Nie brakuje tu też ludzi młodych, młodzieży i dzieci. W związku z tym, że nasze wsie bezpośrednio sąsiadują z miastem, nie wyludniają się. Ze względu na występowanie dużych kompleksów leśnych na południe od Janowa Lubelskiego, naturalnym kierunkiem rozwoju miasta jest kierunek północny obejmujący tereny naszych wsi. Budowa obwodnicy zgodnie z założeniami określonymi w Wariancie 1 lub 2 nosi przez to znamiona działania o bardzo krótkotrwałym charakterze i niewłaściwego wykorzystania środków publicznych.

 7. Istnieje możliwość takiego wytyczenia przebiegu projektowanej trasy, który nie spowoduje konieczności wysiedlania mieszkańców. Przy dochowaniu należytej staranności stworzenie większej liczby wariantów spełniających ten warunek jest możliwe (opisy wariantów 2 i 4 wprost nazywają je jedynie modyfikacjami wariantów 1 i 3. W istocie zatem warianty nie poruszają wielu aspektów lokalizacyjnych a do wyboru pozostają jedynie dwa warianty przebiegu z niewielkimi jak na skalę przedsięwzięcia różnicami). Prośba w zakresie stworzenia wariantu 5 została wystosowana przez Burmistrza miasta Janowa Lubelskiego w piśmie z dnia 9 sierpnia 2019 r. adresowanym do Biura Usług Projektowych DROGOPROJEKT Sp. z o.o. Prośba ta nie została uwzględniona w toku prowadzonych prac.

 8. Ludzie, którzy zostaną w bliższym i dalszym sąsiedztwie obwodnicy, okrutnie odczują skutki takiego sąsiedztwa. Straci na wartości nasz dobytek, ale jeszcze większe szkody poniosą na zdrowiu ludzie obecnie żyjący i następne pokolenia. Wpływ na straty będą mieć m. in. : spaliny, hałas i drgania. Szkodliwych czynników będzie wielka ilość, bo przejeżdżających pojazdów będzie dużo, ponieważ trasa z obwodnicą wiedzie do granicy państwa. Ruch będzie się odbywał dniami i nocami. Nocami dadzą się we znaki tiry.

 9. Trzy składniki: spaliny, hałas i drgania będą nas powoli zabijać.

  1. Wpływ spalin

Spaliny zawierają szkodliwe czynniki chemiczne.

 • W ich skład wchodzą: tlenki azotu, siarki i węgla, węglowodory aromatyczne (zapach), aldehydy, metale ciężkie, w szczególności ołów, cynk, kadm i chrom.

 • Tlenki mają bardzo destrukcyjny wpływ na zdrowie.

 • Metale ciężkie są czynnikami rakotwórczymi. Wyniki badań epidemiologicznych wykazały związek pomiędzy narażeniem na spaliny, a występowaniem pewnych grup nowotworów – głównie raka płuc i raka pęcherza moczowego.

 • Mogą występować zatrucia.

 • Czynniki chemiczne mają działanie drażniące na błony śluzowe oczu i górnych dróg oddechowych.

Wpływają na zmiany w układzie oddechowym – zmiany w komórkach płuc i zwłóknienie nabłonka.

 • Narażenie na spaliny może zaostrzyć objawy już istniejących chorób, np. astmy czy alergii.

 • Emitowane spaliny powodują zaburzenia układów: oddechowego, krążenia, nerwowego i odpornościowego – testy wykazały dodatnie reakcje w szczepach salmonelli.

 • Narażenie na spaliny może mieć wpływ na płodność – wykazały to badania.

  1. Wpływ hałasu

 • Ciągły hałas uszkadza słuch i wpływa ujemnie na zmysł równowagi.

 • Jest bardzo destrukcyjny, utrudnia zasypianie i wypoczynek, powoduje ból głowy zaburzenia układu nerwowego, może obniżać zrozumiałość mowy, trwałe uszkodzenie słuchu.

 • Hałas i drgania pobudzają do drgań niektóre narządy wewnętrzne człowieka.

 • Długotrwałe oddziaływanie hałasu na narząd słuchu powoduje zmiany dotyczące procesu odbioru fal dźwiękowych, powoduje zmęczenie i rozdrażnienie. Działa na psychikę.

 • Szkodliwość działania hałasu objawia się: zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, bólami i zawrotami głowy, podwyższeniem ciśnienia krwi.

 • U małych dzieci hałas budzi duży niepokój, niepewność, zagubienie, powoduje płacz. Potwierdziły to badania.

  1. Wpływ drgań na ludzi

 • Powodują pogorszenie jakości zamieszkania, odpoczynku, pracy.

 • Również powodują zagrożenia dla zdrowia człowieka. Zaburzają układ nerwowy.

 • wpływają na ogólne złe samopoczucie,

 • nadmierne zmęczenie,

 • rozdrażnienie,

 • osłabienie koncentracji uwagi i pamięci,

 • bezsenność.

Odczuwalność drgań występuje w porze dziennej i w porze nocnej, czyli całą dobę. Ludzie będą żyć w stresie, bo wywoła go lęk o zdrowie i ogólne uciążliwości życia. A to jest dodatkowy czynnik chorobotwórczy.

 

 

  1. Wpływ drgań na budynki

- Drgania uszkadzają konstrukcje, powodują pękania murów nośnych, rozluźnienie mocowań drzwi i okien, rysy i pękania tynków.

 1. Bardzo się pogorszy jakość powietrza. W tej chwili jest ono dosyć czyste, dbamy o jego czystość, m. in. poprzez masowe uczestnictwo w, dofinansowanym z budżetu Unii Europejskiej i budżetu gminy, programie wymiany źródeł ciepła na spełniające aktualne wymagania ekologiczne (potencjalny kolejny przyczynek do marnotrawienia środków publicznych w przypadku realizacji Wariantu 1 lub 2)

 2. Straty poniesie środowisko przyrodnicze.

Na naszym terenie żyją rośliny i zwierzęta objęte ścisłą ochroną prawną. Informowaliśmy już o tym odpowiednie instytucje podając im wykaz.

Zarówno zwierzęta jak i rośliny mają swój status w „Polskiej czerwonej księdze roślin” i w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” wydane przez Instytut Ochrony Przyrody PAN. Wydanie trzecie uaktualnione i rozszerzone, 2014 rok.

Jest tu też bardzo dużo różnego rodzaju zwierząt (ssaków, ptaków, płazów, owadów) nie będących w czerwonej księdze, ale znajdujących się w wykazie na polskiej liście zwierząt chronionych prawem.

 1. Przy trasie i na trasie ewentualnej obwodnicy jest kilka pasiek.

W przypadku realizacji 1 lub 2 wariantu ucierpią pszczoły. Jest i tak bardzo ciężko utrzymać pasiekę bez strat. Spaliny nie tylko nam, ludziom szkodzą, ale jeszcze bardziej słabszym i delikatniejszym owadom.

Oprócz pszczoły miodnej są u nas trzmiele, dzika pszczoła murarka i inne owady.

Wielkie, dzikie, czarne pszczoły uznane za wymarłe od niedawna znów zaczęły się pojawiać w Polsce i na naszym terenie również.

Z południa Europy przyleciał do nas zawisak – fruczek gołąbek – nazywany polskim kolibrem. Kilka lat już utrzymuje się u nas.

W przypadku realizacji w/w wariantów, zostaną zagrożone, a wręcz wyniszczone te wszystkie owady.

Od 2006 roku jest obserwowane zjawisko masowego wymierania pszczoły miodnej, pewnie i innych owadów.

W szerokim interesie społecznym jest zapewnienie warunków do przetrwania pszczół.

Szkodzi im chemia, której nie brak między innymi w spalinach. W powietrzu zanieczyszczonym wyziewami silników są: węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, tlenki oraz benzen i toluen powstałe w przypadku niepełnego spalania spalin samochodowych.

Te zanieczyszczenia uszkadzają układ nerwowy pszczół, co objawia się różnymi upośledzeniami.

 • Pogarsza się ich kondycja.

 • Owady stają się słabe i chorowite.

 • Mają upośledzoną zdolność do zbierania pożywienia. Wynika to z tego, że trujące gazy zmieniają zapach kwiatów. W istotny też sposób zostaje zakłócony zmysł węchu pszczół.

 • Czynniki te są powodem, że owady nie potrafią skutecznie odnaleźć pożywienia. To pociąga za sobą niedożywienie całych rodzin – roju i czerwiu.

 • Larwy otrzymują zanieczyszczony pokarm. Z tego powodu są chorowite, a mogą w ogóle się nie rozwinąć.

 • Podtruwane pszczoły wykazują duży spadek zdolności obronnych przed pasożytami – drugi w kolejności najważniejszy powód ich wymierania – to tak zwany – HIV u pszczół. To wyrok na nie.

 • Pszczoły w kontakcie z chemią wpadają w szok i zapominają drogi do domu.

 • Mają odciętą drogę na żerowiska.

 • Owady w czasie lotów zderzają się z pędzącymi pojazdami.

 • Zanieczyszczone są miód, wosk, pyłek i mleczko pszczele.

Unia Europejska kładzie duży nacisk na ratowanie pszczół – to zobowiązuje do wzięcia pod uwagę naszych argumentów.

Nie wyrażamy zgody na likwidację naszych pasiek.

Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości zostaną tylko cztery lata życia” – powiedział Albert Einstein

 1. Na trasie obwodnicy znajdują się 3 krzyże i 2 kapliczki. Jeden z krzyży jest upamiętnieniem zwycięskiej potyczki Polaków z oddziałem wojsk szwedzkich w czasie potopu szwedzkiego.

Jedna z najładniejszych stylowo kapliczek stoi na miejscu swojej poprzedniczki. Pierwsza postawiona była jeszcze przed powstaniem styczniowym.

Inna figura ufundowana została tuż po II wojnie światowej, jako wotum za przeżycie wojny. Przy niej od samego początku, co roku gromadzą się ludzie i śpiewają majówki i czerwcówki. Chcemy dalej się tu modlić.

Inne krzyże i kapliczki też mają swoje ciekawe historie. Jedna z kapliczek zlokalizowanych na trasie przebiegu Wariantu 2 stanowi wizytówkę naszego powiatu w portalu „Wikipedia”:

 

Nie chcemy, żeby krzyże, kapliczki i nas rozpędzono. Byłoby niegodziwością żeby wyrzucić je, gdzieś w niewiadome miejsca, bo to jest droga dla samochodów.

Prosimy, żeby naszą historię w naszej małej Ojczyźnie uszanowano.

Pamięć i miejsca dalej będziemy pielęgnować i przekażemy następnym pokoleniom.

Wszyscy jesteśmy katolikami szanującymi wiarę własną i pełnymi tolerancji dla innych wyznań. Zależy nam na poszanowaniu naszych drogowskazów wiary. Nie chcemy by raniono nasze ani czyjekolwiek uczucia religijne.

 1. Drastycznie spadnie wartość naszych domów, całych gospodarstw, działek budowlanych i rolnych.

 2. Fragment obwodnicy przebiegający przez pola Białej Pierwszej został przedstawiony na rysunku.

 

Proponowany przebieg tego fragmentu obwodnicy odcina nas od dostępu do pól, lasów i sąsiednich wsi, aż do czasu ukończenia inwestycji.

 1. Ponadto należy nadmienić, że Wariant 3 obwodnicy jest bardzo korzystny ze względów Ppoż. droga przebiegająca w odległości 300-500 metrów od brzegu lasu stanowi bardzo istotną barierę dla ognia. Najczęściej pożary rozpoczynają się na granicy lasu z siedliskami. Droga taka stanowiłaby istotną zaporę dla rozprzestrzeniania się pożaru na kompleks leśny o powierzchni około 60 tys. ha, w tym Natura 2000. Według specjalistów od pożarnictwa z Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie, każda droga w lesie stanowi bardzo dobrą barierę dla ognia. Przykładem jest ostatni pożar w Białowieskim Parku Narodowym. Gdyby były tam jakieś drogi to pożar zatrzymałby się na nich. Z takiej obwodnicy dobrze jest organizować akcję gaśniczą. Jest to rekomendacja Komendy Głównej Straży Pożarnej.

 2. Poważnym problemem dla nas jest to, iż nikt nas nie może zapewnić, że jadące cysterny z materiałami łatwopalnymi i chemikaliami nie spadną nam z wiaduktu (który ma przechodzić nad naszymi domami) wprost na nasze budynki. Wypadki takie zdarzają się dosyć często i w różnych miejscach, a w szczególności na oblodzonych wiaduktach i po deszczu.

Doskonale rozumiemy, że trzeba poprawiać infrastrukturę w Polsce. Nie jesteśmy przeciwnikami nowych dróg i obwodnic, ale planowanie wariantów przebiegu obwodnicy powinno być wykonane z rzetelną oceną w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu. Ze względu na istniejące, w kontekście proponowanych Wariantów nr 1 i 2 przebiegu projektowanej trasy, podejrzenie wadliwości w zakresie stosowania przepisów prawa, tj. naruszenie Art. 30, Art. 47, Art. 50 i Art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, rozważamy przekazanie kopii niniejszego wniosku jako załącznika do odnośnego Wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z przedmiotem Wniosku, wnosimy o wykluczenie z dalszego postępowania i, w konsekwencji, niezrealizowanie Wariantu nr 1 i Wariantu nr 2 przebiegu projektowanej trasy oraz jakiegokolwiek innego wariantu zakładającego przebieg projektowanej trasy przez miejscowości Biała Pierwsza i Biała Druga.

Pozostajemy w gotowości do działania w przypadku gdy do podjęcia decyzji o zaakceptowaniu naszego Wniosku będzie wymagane udzielenie dalszych informacji.

 

Z poważaniem,

 

Stanisław Tylus,

Ryszard Garbula,

Aleksander Mucha

w imieniu mieszkańców dwóch wsi – Białej Pierwszej i Białej Drugiej,

 

 

POSTY

INFORMACJE.

PUBLIKUJ

WŁASNE TREŚCI.

BEZ

CENZURY.

I BEZ

OPŁAT.

DOM DO WYBURZENIA

CZYTAJ WIĘCEJ.

DOM DO WYBURZENIA

CZYTAJ WIĘCEJ. Button

DOM DO WYBURZENIA

CZYTAJ WIĘCEJ

DOM DO WYBURZENIA

CZYTAJ WIĘCEJ DE; ?>

DOM DO WYBURZENIA

CZYTAJ WIĘCEJ

DOM DO WYBURZENIA

CZYTAJ WIĘCEJ