HOT-INFO

23-300 Janów Lubelski,
Zapraszamy

+48-694 155 202
admin@janowlubelski.net

OGŁOSZENIA

NAPISZ DO NAS

FORUM JANÓW LUBELSKI.NET

POGODA

OGŁOSZENIE EXPRES

ZAPRASZAM O ZAMIESZCZANIA WŁASNYCH OGŁOSZEŃ I REKLAM

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
Super User
Kategoria:

Nepal jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Roczne PKB na jednego mieszkańca (per capita) wynosi tam zaledwie 693 USD (dla porównania - w Polsce to ponad 12 tys. USD). Mimo to, władze tego kraju postanowiły podnieść swoim obywatelom kwotę wolną od podatku PIT do wysokości 350 tys. rupii, które stanowią równowartość 12.500 zł! To ponad cztery razy więcej niż wynosi kwota wolna od podatku dochodowego w naszym kraju..


[Obrazek: pit-466.jpg]Rząd liczącego 30 milionów obywateli Nepalu postanowił podwyższyć kwotę wolną od podatku dochodowego PIT z 250.000 do 350.000 rupii nepalskich. Zgodnie z forexowym kursem wymiany walut - 1 dolar amerykański jest warty 107 rupii. Łatwo zatem przeliczyć, że 350 tys. rupii to 3.270 USD - czyli równowartość ok. 12.500 zł. Kwota ta jest nieco ponad 4-krotnie wyższa od kwoty wolnej od podatku PIT w Polsce, która od 2008 roku jest zamrożona i wynosi zaledwie 3.091 zł. 

Należy przy tym podkreślić, że Nepal to jedno z najbiedniejszych państw na świecie. Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego za 2013 roku mówiły, iż całkowite PKB tego państwa to 19,34 mld USD, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje skromniutką kwotę 693 USD. Dla porównania - PKB Polski w ubiegłym roku wyniósł prawie 475 mld USD, co w przeliczeniu per capita dało 12.495 USD.

Niestety, ale kwota wolna od podatku PIT w naszym kraju jest nadal na żenująco niskim poziomie. Decyzje o jej zamrożeniu podjęła jeszcze ekipa PO-PSL. Nowa władza do ubiegłorocznych wyborów szła z hasłami jej podwyższenia. Rozumiem, że ciężko było zaktualizować kwotę wolną już na 2016 rok (budżet na ten rok został bowiem uchwalony jeszcze przez rząd Ewy Kopacz). Wierzę jednak, że nowa wysokość kwoty wolnej (uwzględniająca pułap tzw. minimum egzystencji, czyli ok. 6.500 zł) mogłaby zacząć obowiązywać już od początku przyszłego roku (2017). Aby jednak tak się stało obecny rząd musiałby najpóźniej do września przedstawić projekt jest podwyższenia. Czasu na szybkie wprowadzenie zmian jest zatem nie zbyt wiele...

 

[b]Źródło: Income tax exemption limit hiked to Rs350k (Kathmandupost.ekantipur.com)
[/b]

Super User
Kategoria:

JEŚLI MASZ ZAMIAR SPRZEDAWAĆ NAWET CZĘŚCIOWO ZALESIONĄ DZIAŁKĘ PRZECZYTAJ TO Z NAJWYŻSZĄ UWAGĄ  BO BŁĘDNA DECYZJA MOŻE CIĘ DROGO KOSZTOWAĆ ,PONIEWAŻ NOWE ''PRAWO'' MOŻE CI ODEBRAĆ PRAWO DYSPONOWANIA TWOJĄ WŁASNOŚCIĄ DAJĄC PRAWO PIERWOKUPU LASOM PAŃSTWOWYM .
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r.
Poz. 586
USTAWA
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o zmianie ustawy o lasach
Art. 1. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz. 422) wprowadza
się następujące zmiany:
1) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, z wyjątkiem kierownika jednostki organizacyjnej,
o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4, za zgodą Dyrektora Generalnego, może nabywać stanowiące własność
osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli
jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.
2. Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:
1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;
3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
3. Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości może nastąpić po
uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej
Lasów Państwowych.
4. Wniosek zawiera:
1) uzasadnienie nabycia;
2) oznaczenie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości według danych
z ewidencji gruntów i budynków;
3) oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub
nieruchomości;
4) aktualny opis stanu prawnego lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,
a w szczególności obciążeń i sporów granicznych;
5) informację o częściach składowych oraz przynależnościach;
6) informację o przeznaczeniu gruntu lub nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub informację o braku takiego planu.
5. Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą
od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.”;
2) po art. 37 dodaje się art. 37a–37k w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. W przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa
gruntu:
1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 586
2) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
3) o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19
ust. 3
– Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego
gruntu.
2. Jeżeli nabycie gruntu, o którym mowa w ust. 1, następuje w wyniku:
1) zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
2) jednostronnej czynności prawnej
– Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości
pieniężnej.
3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 2, nie wynika z treści czynności prawnej, Lasy Państwowe
reprezentowane przez nadleśniczego ustalają ją w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie
z przepisami o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli podmiot, który dokonuje zbycia gruntów w przypadkach,
o których mowa w ust. 2, nie zgadza się na równowartość pieniężną ustaloną przez Lasy Państwowe reprezentowane
przez nadleśniczego w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,
może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w art. 37d, wystąpić do sądu o jej
ustalenie. Sąd ustala równowartość pieniężną w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami
o gospodarce nieruchomościami.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się:
1) jeżeli nabywcami są:
a) małżonek zbywcy,
b) krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia,
c) krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia,
d) osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) jednostka samorządu terytorialnego;
2) w przypadku dziedziczenia;
3) w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585).
5. W przypadku gdy prawo pierwokupu gruntu, o którym mowa w ust. 1, z mocy prawa przysługuje kilku
podmiotom, pierwszeństwo w wykonaniu prawa pierwokupu przysługuje Lasom Państwowym.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 5i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422).
Art. 37b. 1. O treści umowy sprzedaży lub umowy, o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1, notariusz niezwłocznie
zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, niezwłocznego zawiadomienia dokonuje zbywca.
Art. 37c. Prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w art. 37a ust. 2, może być wykonane w terminie
miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego odpowiednio zawiadomienia o treści umowy lub zawiadomienia
o treści jednostronnej czynności prawnej.
Art. 37d. 1. Lasy Państwowe wykonują prawo pierwokupu oraz uprawnienie, o którym mowa w art. 37a ust. 2
pkt 1, przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w art. 37b, z zastrzeżeniem
ust. 3. W przypadku gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne
trudności, może być ono złożone u innego notariusza.
2. Notariusz doręcza oświadczenie sprzedawcy albo stronie dokonującej przeniesienia własności, o którym
mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, oświadczenie składa się u dowolnego notariusza. Nadleśniczy
doręcza oświadczenie zbywcy.
Art. 37e. 1. Jeżeli nadleśniczy, o którym mowa w art. 37b, stwierdzi zasadność nabycia gruntu, o którym mowa
w art. 37a ust. 1, kieruje do Dyrektora Generalnego, za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych, pisemny wniosek o wyrażenie zgody na nabycie tego gruntu.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 586
2. Przed wystąpieniem z wnioskiem nadleśniczy może zlecić określenie wartości tego gruntu przez rzeczoznawcę
majątkowego.
3. Wniosek kieruje się w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 37b.
4. Wniosek zawiera:
1) uzasadnienie nabycia gruntu;
2) opis stanu prawnego gruntu;
3) oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów i budynków;
4) oznaczenie księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona;
5) informację o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
6) informację o częściach składowych oraz przynależnościach;
7) dokumentację zawierającą określenie wartości gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego – w przypadku,
o którym mowa w ust. 2.
Art. 37f. Dyrektor Generalny wyraża, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 37e
ust. 1, pisemną zgodę na nabycie gruntu na rzecz Skarbu Państwa lub odmawia wyrażenia takiej zgody. Zgoda jest
podstawą do złożenia odpowiedniego oświadczenia, o którym mowa w art. 37d.
Art. 37g. 1. Jeżeli nadleśniczy uzna, że cena określona w umowie sprzedaży lub odpowiednio w umowie,
o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 1, lub jednostronnej czynności prawnej, o której mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2, rażąco
odbiega od wartości rynkowej gruntu, w szczególności przekracza jej wartość określoną przez rzeczoznawcę
majątkowego, o której mowa w art. 37e ust. 2, może w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa
w art. 37d, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tego gruntu.
2. Sąd ustala cenę w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.
Art. 37h. Czynność prawna dokonana niezgodnie z art. 37a lub art. 37b, w szczególności bez zawiadomienia
nadleśniczego, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, jest nieważna.
Art. 37i. Dyrektor Generalny ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wykonaniu przez Lasy
Państwowe prawa pierwokupu lub uprawnienia, o którym mowa w art. 37a ust. 2, wraz z podaniem danych dotyczących
nabytego gruntu (województwo, powiat, gmina, nazwa oraz numer obrębu ewidencyjnego, a także numer działki
ewidencyjnej), odpowiednio ceny lub równowartości pieniężnej, za jaką nastąpiło nabycie, oraz oznaczenia księgi
wieczystej, jeżeli jest prowadzona.
Art. 37j. Gruntami, o których mowa w art. 37a ust. 1, nabytymi na rzecz Skarbu Państwa w wykonaniu prawa
pierwokupu lub uprawnienia, o którym mowa w art. 37a ust. 2, zarządzają Lasy Państwowe.
Art. 37k. 1. W sprawach nieuregulowanych w art. 37a–37h dotyczących wykonywania prawa pierwokupu stosuje
się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu.
2. W sprawach nieuregulowanych w art. 37a–37h dotyczących wykonywania uprawnienia, o którym mowa
w art. 37a ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu.”;
3) w art. 58:
a) w ust. 2 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:
„5b) nabywanie przez Skarb Państwa gruntów, o których mowa w art. 37a, oraz lasów lub gruntów przeznaczonych
do zalesiania, o których mowa w art. 37;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, przeznacza się na:
1) zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
2) realizację zadrzewień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3) inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach niepaństwowych;
4) cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;
5) cele określone w art. 13a ust. 1.”.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 586
Art. 2. 1. Do umowy sprzedaży oraz umowy innej niż umowa sprzedaży, w wyniku której następuje zbycie gruntu,
o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w tym umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisów art. 37a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.
2. Do jednostronnych czynności prawnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisów
art. 37a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.
Art. 3. Do nierozpatrzonych wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Dyrektora Generalnego Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych na nabycie na rzecz Skarbu Państwa przez kierownika jednostki organizacyjnej
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia, lub innego
gruntu lub innej nieruchomości, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Super User
Kategoria:

Warto odnotować, że Rumunia - pomimo sprzeciwu Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej - postanowiła zaryzykować i istotnie obniżyła stawki VAT oraz inne podatki dla małych przedsiębiorców. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Rumuński rząd odnotował znaczny wzrost wpływów budżetowych, co w konsekwencji przyczyniło się do powstania na początku roku nadwyżki budżetowej. Może by tak przeprowadzić taki eksperyment w Polsce?

Przypomnijmy - rumuńskie władze zdecydowały, aby od 1 stycznia w kraju obowiązywały niższe stawki podatku VAT. Podstawowa stawka została zmniejszona z 24 do 20 proc. Wcześniej zmniejszono także stawki na żywność - z 24 do 9 proc. Jakby tego było mało rząd w Bukareszcie zdecydował, że od początku roku stawka podatku dochodowego dla przedsiębiorców prowadzących 1-osobową działalność gospodarczą wyniosła zaledwie 3 proc. Jeśli taki przedsiębiorca zatrudni pracownika, to stawka PIT spada mu do 2 proc. Jeśli zatrudni dwóch pracowników - stawka PIT zostaje zmniejszona tylko do 1 proc.!

Efekt? - Do połowy marca wpływy podatkowe w Rumunii wzrosły aż o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Oczywiście to dopiero początek roku, ale uwzględniając dobre prognozy wzrostu PKB (Rumunia ma odnotować w tym roku wzrost na poziomie +4,1 proc. PKB; dla porównania Polska: +3,6 proc. PKB) jest bardzo prawdopodobne, że świetne wyniki w zakresie wpływów do budżetu utrzymają się przez kolejne miesiące.

Kto wie, może casus Rumunii jest dobrym sposobem na rozwiązanie sytuacji fiskalnej w jakiej znalazł się obecnie polski rząd? Warto bowiem przypomnieć, że po dobrym styczniu (wpływy budżetowe z tytułu podatków były całkiem przyzwoite) przyszedł dramatycznie słaby luty, kiedy to wpływy podatkowe - a szczególnie wpływy z tytułu obowiązujących w Polsce stawek podatku VAT (podstawowa stawka to 23 proc.) - były najniższe od wielu lat. 

Nie wykluczone, że istotne obniżenie stawek VAT i innych podatków spowodowałoby u nas podobne skutki jak w Rumunii. Do tego trzeba jednak odwagi. Pytanie, czy rząd Beaty Szydło ją posiada?

[b]Źródło: Rumunia obniżyła VAT i inne podatki. Skutek? Wzrost wpływów do budżetu (Money.pl)[/b]

Super User
Kategoria:

Koniec marzeń o zarabianiu na własnej zielonej energii

[Obrazek: domek.jpg]Ustawa o OZE: Koniec marzeń o zarabianiu na własnej zielonej energii

1 lipca 2016 r. to planowana data wejścia w życie dużej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wpłynęła właśnie do Sejmu. Projekt przygotowało Ministerstwo Energii, z uwagi jednak na terminy wniesiony został tzw. szybką ścieżką przez posłów PiS. Celem nowelizacji - jak czytamy w uzasadnieniu - jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, a także "usystematyzowanie sytuacji wytwórców energii elektrycznej w mikroistalacji pod kątem obowiązujących przepisów prawno-podatkowych oraz zasad udzielania pomocy publicznej".
Koniec marzeń o zarabianiu na własnej zielonej energii /©123RF/PICSEL
Zdaniem organizacji działających na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej zmiany nie tyle porządkują sytuację prosumentów (obywateli produkujących [b]prąd, korzystając z energii słońca, wiatru, wody itp.), ile ją pogarszają, i to znacznie. Zgodnie z nowelizacją właściciele najmniejszych przydomowych elektrowni (do 10 kW mocy zainstalowanej) mają bowiem zostać pozbawieni taryf gwarantowanych, które po wieloletnich staraniach udało się wprowadzić do przepisów (miały wejść w życie początkowo 1 stycznia 2016 r., później przesunięto ten termin właśnie na 1 lipca). [/b]
Dzięki systemowi taryf każdy, kto zdecydowałby się zainstalować mikroinstalację, miał otrzymać gwarancję, że wytworzony prąd będzie od niego kupowany po stałej cenie przez 15 lat. Cena ta miała zależeć od technologii: dla energii np. z wiatru czy słońca miała wynieść 0,65 zł za 1 kWh (dla instalacji 3-10 kW), w przypadku biogazu rolniczego 0,70 zł za 1 kWh.
Nowy projekt wprowadza definicję prosumenta, wskazując, że jest on podmiotem wytwarzającym energię elektryczną z OZE w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne - niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Mechanizm taryf dla najmniejszych producentów zastąpiono natomiast "opustem".
I tak za każdą kilowatogodzinę energii wprowadzonej do sieci wytwórca zielonego prądu ma otrzymać rabat na kupowany przez siebie prąd: jeśli posiada instalację o mocy do 7 kW, rabat będzie wynosił 70 proc., dla urządzeń o mocy powyżej 7 kW - 50 proc., natomiast w przypadku osób, które dostały dofinansowanie do zakupu urządzeń - 35 proc. W ocenie ekspertów ruchu "Więcej niż energia" przy takim rabacie koszty inwestycji zwrócą się po ponad 20 latach (taryfy gwarantowane miały dać zwrot po 8-10 latach)Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news...gn=firefox

Super User
Kategoria:

Kwota wolna od podatku dla zwykłego Polaka jest 9-krotnie niższa od kwoty wolnej dla posła i 20-krotnie niższa od kwoty obowiązującej na Wyspach!
wpis z dnia 18/03/2016

 
Począwszy od roku 2017 kwota wolna od podatku wzrośnie w Wlk. Brytanii do wysokości 11,5 tys. funtów (ok. 62 tys. zł). To już kolejna podwyżka tej kwoty na Wyspach w ciągu ostatnich kilku lat. Dzięki forsowanym przez rząd D. Camerona zmianom podatkowym, PIT-u w ogóle nie zapłaci ok. 600 tys. małych firm i miliony zwykłych Brytyjczyków! Tymczasem w Polsce kwota wolna od 9 lat jest stała i wynosi 3 091 zł. Jest tym samym 9-krotnie niższa od kwoty wolnej dla posłów i 20-krotnie niższa od kwoty obowiązującej na Wyspach!

Rząd Wielkiej Brytanii znowu postanowił podnieść kwotę wolną od podatku. Począwszy od 2017 roku kwota ta urośnie do 11,5 tys. funtów. Stanowić to będzie równowartość obecnych ok. 62 tys. zł. To, wraz z innymi ulgami dla przedsiębiorców, spowoduje, że ok. 600 tys. małych firm oraz kilka milionów Brytyjczyków w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego! 

Tymczasem w Polsce od 9 lat to jedynie 3 091 zł (20-krotnie mniej od wspomnianych 11,5 tys. funtów w Wlk. Brytanii)! Szokujące w przypadku naszego kraju jest również to, że bardzo wąska grupa społeczna (posłowie i senatorowie) w odróżnieniu od reszty społeczeństwa cieszy się 9-krotnie wyższą kwotą wolną. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wypłacane z naszych podatków poselskie diety są wolne od podatku dochodowego do wysokości 27 360 zł w skali roku. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, tzw. dieta parlamentarna (która wraz z parlamentarnym uposażeniem jest wypłacana posłom i senatorom co miesiąc i aktualnie wynosi 2 473,08 zł brutto) jest zwolniona z podatku PIT do wysokości 2 280,00 zł miesięcznie, co w skali roku daje nam kwotę w wysokości 27 360 zł!
 

Źródło: Budget 2016 summary and highlights: Everything you need to know from George Osborne's speech (telegraph.co.uk)

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla biznesu, samorządu terytorialnego jak i klientów indywidualnych z zachowaniem najwyższych standardów. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie z takim samym zaangażowaniem i dbałością o interesy naszych klientów. Zapewniamy pomoc zarówno w ramach współpracy stałej jak i doraźnej, w dogodnej dla państwa formie i godzinach.

Czytaj więcej- link.

Pisz - Publikuj - Ogłaszaj !!!

Czytaj więcej Button

.Jak jest smog, to musi być też biznes... na maskach ochronnych. "Gdy towaru zabrakło, klienci płacili podwójną cenę" iedy dziś rano w jedna z telewizji postraszyła, iż lepiej nie wychodzić z domu, bo na zewnątrz jest smog, Jana Maciantowicza obudziła seria powiadomień z poczty elektronicznej. To klienci oraz sklepy zaczęli słać pytania, gdzie można kupić maski przeciwsmogowe.

Czytaj więcej

.

Read More DE; ?>

Firma zajmuje się świadczeniem usług eksperckich z zakresu bezpieczeństwa pożarowego realizowanych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W związku z powyższym kreujemy warunki bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, celem osiągnięcia akceptowalnego poziom ryzyka.

Czytaj więcej- link.